Odpady spożywcze przewożone w odpowiedni sposób

Transport odpadów obwarowany jest rozlicznymi regulacjami prawnymi. Tego typu zapisy mają za zadanie zabezpieczenie środowiska przed niekorzystnym wpływem przewożonych nieczystości. Tym bardziej, że wielokrotnie w naszym kraju dochodziło do nadużyć w tym zakresie. Wielomilionowe kary, jakie wiążą się z niewłaściwym dokonywaniem takich przewozów powinny odstraszać potencjalnych nieuczciwych wykonawców takich usług. Prawda jest jednakże inna, o czym świadczą setki corocznie wymierzanych z tego tytułu kar.

Odpady spożywcze pod szczególnym nadzorem

Wśród odpadów, które mogą być przewożone drogami publicznymi istotne znaczenie mają odpady pochodzenia spożywczego,. Wbrew pozorom mogą one być bowiem bardzo niebezpieczne, szczególnie jeśli są przewożone odpady, które zalegały w miejscu ich wytworzenia przez dłuższy czas. Wiele firm nic sobie jednak nie robi z istniejącego ryzyka i powierza transport odpadów spożywczych nieuprawnionym podmiotom.

Krótkowzroczność takiego działania jest porażająca, bowiem pozorna oszczędność może przynieść problemy zarówno dla podmiotu, który przeprowadza transport, jak i dla firmy, który taki transport zleciła. Podmiot, który przewozi odpady zobowiązany jest bowiem do wystawienia dla zleceniodawcy odpowiedniej dokumentacji, potwierdzające transport odpadów spożywczych i ich utylizację w sposób zgodny z przepisami.

Brak dokumentacji nie zwalnia z odpowiedzialności

Dopiero otrzymanie poprawnego dokumentu potwierdzającego transport odpadów spożywczych we właściwy sposób zwalnia firmę zlecającą taki przewóz od odpowiedzialności za dalszy los tego typu odpadów. Błędnie wystawiony dokument lub brak takiej dokumentacji pozostawia firmę zlecającą w kręgu odpowiedzialności za niewłaściwe postępowanie z odpadami.

Kary za tego typu przewinienia są bardzo pokaźne. Warto zauważyć, że w przypadku braku wymaganej dokumentacji nie pomogą żadne tłumaczenia. Braki w tym zakresie bezwzględnie zagrożone są wymierzeniem kary, liczonej nawet w dziesiątkach tysięcy złotych.

Ryzyko nie popłaca

Nie warto więc podejmować ryzyka, lecz transport odpadów spożywczych powierzać dla firm posiadających wymagane uprawnienia i dysponujących odpowiednim taborem transportowym.

Dzięki takiemu postępowaniu można mieć pewność, że nie zostaniemy pociągnięci do odpowiedzialności za niewłaściwe wykonanie usługi przez firmę, która otrzymała od nas zlecenie w zakresie transportu odpadów spożywczych. Taka pewność warta jest każdej ceny.

Redakcja