News

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

SERWISU INTERNETOWEGO http://jednymzdaniem.pl

Wersja: 1.00

Data obowiązywania: od 19.04.2014

[wersje archiwalne – http://jednymzdaniem.pl/regulamin-archiwum]

 

Art. 1. 

WSTĘP

Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady działania społecznościowej platformy komunikacyjnej 
(serwisu opinii), funkcjonującej pod domeną http://jednymzdaniem.pl oraz świadczenia i korzystania 
z Usług. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres 
odpowiedzialności Weblin sp. z o.o. jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis.

Zapoznanie się z treścią Regulaminu (wraz z ewentualnymi załącznikami) oraz jego zaakceptowanie 
jest warunkiem koniecznym aby móc korzystać z Usług.

Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, logo, elementy grafiki, stanowią 
własność intelektualną Właściciela.

 

Art. 2. 

Definicje pojęć

 1. Ustawa (UŚUDE) - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 
  (Dz.U.2013.1422 j.t.).

 2. Serwis Internetowy (Serwis, Portal) - oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca 
  prowadzi Serwis Internetowy, działające w domenie http://jednymzdaniem.pl

 3. Usługodawca (Właściciel, Administrator) - oznacza Weblin Sp. z o.o. z siedzibą 
  w Bielanach Wrocławskich, ul. Wrocławska 24A/1, 55-040 Kobierzyce, NIP: 896 15 37 633; 
  e-mail: info@weblin.com.pl , będącą jednocześnie właścicielem Serwisu Internetowego.

 4. Regulamin – oznacza niniejszy dokument, który stanowi umowę zawartą między Użytkownikiem 
  Serwisu 
  (Usługobiorcą) a Właścicielem (Usługodawcą); niniejszy dokument stanowi regulamin świadczenia 
  usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 3 UŚUDE. Domyślny adres internetowy dla 
  Regulaminu w aktualnej wersji to: http://jednymzdaniem.pl/regulamin.php 

 5. Użytkownik (Usługobiorca) - osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez 
  akceptację Regulaminu i potwierdzenie Rejestracji z Chwilą Zawarcia Umowy uzyskała dostęp do usług. 
  Użytkownikiem może być również osoba fizyczna nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, 
  pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego; Użytkownik stanowi Usługobiorcę 
  w rozumieniu UŚUDE.

 6. Usługa (Usługi) – usługi świadczone droga elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców 
  polegające na 
  udostępnianiu Użytkownikom za pomocą Serwisu Internetowego społecznościowej platformy 
  komunikacyjnej (serwisu opinii) pozwalającej na publiczne komentowanie przez Użytkowników 
  wybranych przez Administratora cytatów i wypowiedzi innych osób (w szczególności osób publicznych);
   Administrator nie ingeruje merytorycznie w wypowiedzi Użytkowników;

 7. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą
   dla korzystania przez Użytkownika ze wszystkich funkcjonalności Serwisu Internetowego. 
  Wypełnienie formularza rejestracyjnego stanowi potwierdzenie zapoznania się z ofertą Usługodawcy 
  w zakresie świadczenia Usług na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie

 8. Chwila Zawarcia Umowy – potwierdzenie Rejestracji poprzez skuteczne wywołanie przez Użytkownika 
  linku aktywującego wysłanego z Serwisu na adres podany przez Użytkownika w procesie Rejestracji 
  (technicznie jest to: kliknięcie na link aktywacyjny i/lub wklejenie linku aktywacyjnego w pasek adresu 
  przeglądarki i wywołanie Serwisu skutkujące wyświetleniem w serwisie informacji o skutecznej aktywacji 
  konta); potwierdzenie Rejestracji stanowi oświadczenie woli Użytkownika o przyjęciu oferty Usługodawcy, 
  z którą Użytkownik zapoznał się w procesie Rejestracji i stanowi moment, od którego Usługobiorca 
  jest związany z Usługodawcą umową o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach 
  określonych w Regulaminie.

 9. Dane Osobowe - zgromadzone w ramach formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem 
  http://jednymzdaniem.pl/register informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania 
  osoby fizycznej, przetwarzane przez Weblin sp. z o.o.  w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych 
  w szczególności w Regulaminie Serwisu jednymzdaniem.pl,  jak również w celach operacyjnych 
  i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu oraz w innych celach wskazanych w odpowiedniej 
  zgodzie udzielonej przez Użytkownika;

 10. Login - oznacza indywidualne oznaczenie Użytkownika, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków 
  literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do zalogowania się na Konto Użytkownika 
  w Serwisie Internetowym.

 11. Awatar - obraz reprezentujący graficznie Profil Użytkownika.

 12. Konto Użytkownika (Konto) - wszystkie informacje o Użytkowniku, w tym dane Profilu, jakie zbiera 
  (jawnie lub niejawnie) i trwale rejestruje w swoim systemie informatycznym Administrator.

 13. Profil Użytkownika (Profil) – wydzielone dla danego Użytkownika w Serwisie strony internetowe, gdzie m. in. 
  zbierane i prezentowane są informacje o działaniach tego Użytkownika w Portalu (np. opublikowane posty, etc.). 
  Profil zawiera też dane własne Użytkownika zawarte w jego Koncie, które Administrator ujawnia do wglądu 
  samemu Użytkownikowi lub innym Użytkownikom. W szczególności chodzi o opis profilu użytkownika, 
  jego Awatar, historię jego aktywności, etc.

 14. Post - podstawowa forma wypowiedzi Użytkownika w Portalu w ramach jego systemu forów dyskusyjnych
   („opinie”), w której Użytkownik może w sposób tekstowy dzielić się z innymi Użytkownikami swoimi 
  opiniami, myślami i poglądami (wyrażać je) na temat Cytatów prezentowanych do przez Administratora. 

 15. Cytat – wybrane przez Administratora fragmenty wypowiedzi innych osób funkcjonujących w sferze publicznej 
  (w szczególności wypowiedzi w prasie i mediach osób publicznych); Cytat może też obejmować – w ramach 
  prawa cytatu i prawa do komentowania oraz krytyki – fragmenty utworów opublikowanych w prasie, telewizji 
  lub innych mediach publicznych (w tym, w szczególności, Internecie); Cytat może też stanowić tzw. 
  krótką informację prasową.

 16. Partner Marketingowy - Podmiot współpracujący z Administratorem, którego treści reklamowe / 
  marketingowe mogą być zamieszczane w Portalu lub e-mailach wysyłanych do Użytkowników (Reklamodawca).

 17. Materiały Reklamowe - materiały zawierające treści reklamowe / marketingowe dostarczone 
  od Partnerów Marketingowych w formie elektronicznej.

 18. Materiały Agregowane - treści dostarczane do Portalu w sposób całkowicie automatyczny 
  (za pomocą tzw. „robotów”) ze źródeł zewnętrznych, w szczególności nagłówki wiadomości 
  („newsów”) z ogólnodostępnych kanałów RSS.

 19. Polityka Prywatności - odrębny dokument regulujący szczegółowo zasady prowadzenia polityki 
  prywatności wobec Użytkowników, w aktualnej wersji, znajdujący się pod adresem 
  http://jednymzdaniem.pl/prywatnosc.php

 20. Nieautoryzowany Dostęp – sytuacja, w której osoba trzecia lub Użytkownik korzysta z Konta/Profilu, 
  którego nie jest właścicielem, tzn. używa do niego nie swoich danych dostępowych i korzysta Usług, 
  nie posiadając do tego uprawnień.

 21. Nadużycie - wszelkie działania Użytkownika niezgodne z prawem, dobrymi zwyczajami, tzw. 
  netykietą lub niniejszym Regulaminem lub innymi zasadami (regułami) obowiązującymi 
  w ramach świadczenia Usług za pośrednictwem Portalu.

 

Art. 3. 

Postanowienia ogólne

 1. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności 
  intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do wzorców,
   formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie 
  w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Serwis Internetowy jest udostępniany przez Usługodawcę za pośrednictwem sieci Internet i Strony 
  Internetowej Serwisu, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.
 3. Serwis Internetowy, w zakresie świadczonych przez Administratora dla Użytkowników drogą elektroniczną 
  Usług, stanowi społecznościową platformę komunikacyjną (serwis opinii) pozwalającą na publiczne 
  komentowanie (w formie Postów) przez Użytkowników wybranych przez Administratora Cytatów, 
  w tym w szczególności wypowiedzi innych osób (w szczególności osób publicznych). Administrator 
  nie ingeruje przy tym merytorycznie w wypowiedzi Użytkowników (Posty).
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na Stronie Internetowej Serwisu treści reklamowych, 
  w tym Materiałów Reklamowych, dotyczących towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych 
  w sieci Internet.
 5. Informacje znajdujące się na Stronie Internetowej Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów 
  Kodeksu cywilnego. Zastrzeżenie to nie dotyczy informacji przedstawianych Użytkownikowi w procesie 
  Rejestracji, który stanowi ofertę zawarcia przez Użytkownika z Administratorem Umowy na świadczenie 
  Usługi.
 6. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu Internetowego lub Strony Serwisu Internetowego przez 
  Użytkowników lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej.

 

Art. 4. 

Techniczne warunki korzystania z Serwisu

 1. Właścicielem Serwisu jest "Weblin sp. z o.o. ”, z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, 
  przy ul. Wrocławska 24A/1.
 2. Prowadzenie przez Weblin sp. z o.o.  Serwisu (Usługa) obejmuje przede wszystkim:
 3. umożliwienie Użytkownikowi komentowanie artykułów, oraz wyrażanie swojej opinii na bieżący 
  temat w specjalnie wyznaczonym do tego celu miejscu w formie Postów  (przestrzeni w Portalu)
 4. udostępnianie przez Weblin sp. z o.o.  przestrzeni serwerowej w celu umieszczania w niej przez 
  Użytkowników Danych (Posty i informacje Konta/Profilu użytkownika, Poczta Wewnętrzna).
 5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje 
  się Serwis, umożliwiające korzystanie z Serwisu przez Użytkownika obejmują: komputer lub inne 
  urządzenie teleinformatyczne połączony z siecią Internet; zainstalowana przeglądarkę internetową 
  umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML z włączoną opcją akceptowania 
  plików „cookies”. 
 6. W ramach Serwisu zabronione jest korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów 
  komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów 
  i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).
 7. Weblin sp. z o.o.  nie gwarantuje prawidłowego działania Serwisu Użytkownikom nie spełniającym 
  wymogów technicznych określonych powyżej.
 8. Korzystanie z Serwisu oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się 
  przez niego z treściami zawartymi na Stronie Internetowej Serwisu oraz zamieszczaniem  w niej 
  treści (opinii) w Postaci Postu, z zastrzeżeniem postanowień §5 Regulaminu.

 

Art. 5. 

Warunki korzystania z serwisu

 1. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje 
  się do ich przestrzegania. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 2. Aktywne włączenie się do dyskusji jest możliwe wyłącznie po złożeniu Konta Użytkownika
 3. W celu założenia Konta Użytkownika w Serwisie, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika 
  aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. W celu Rejestracji, Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny wraz z ankietą oraz 
  zaakceptować Regulamin w aktualnej wersji, która jest przedstawiana w procesie Rejestracji 
  oraz udostępniona przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu (domyślnie pod adresem 
  http://jednymzdaniem.pl/register) i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny wraz z ankietą i drogą 
  elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu
   rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Użytkownik ustala indywidualne Hasło.
 5. Przesłanie wypełnionego formularza Rejestracyjnego z Chwilą Zawarcia Umowy jest równoznaczne z:
  a. zawarciem przez Usługobiorcę z Usługodawcą umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną 
  i przyjęciem do wiadomości oraz akceptacją przez Użytkownika postanowień Regulaminu w aktualnie 
  obowiązującej wersji;
  b. upoważnieniem Usługodawcy do przetwarzania danych osobowych Użytkownika zawartych 
  w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta Użytkownika oraz wyrażeniem 
  zgody na przekazywanie przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika 
  podczas Rejestracji, informacji związanych z obsługą techniczną Konta / Profilu Użytkownika.
 6. Użytkownik może w każdej chwili zażądać uzupełnienia, zmiany lub usunięcia swoich danych osobowych. 
  W tym celu powinien skierować swoje żądanie na adres administratora danych osobowych
 7. Utworzenie i korzystanie z Konta / Profilu w zakresie świadczonych przez Jednymzdaniem.pl  Usług 
  i funkcjonalności w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne. Usługodawca nie wyklucza jednak w przyszłości 
  wprowadzenia dodatkowych usług płatnych. Ich zasady zostaną określone w odrębnym dokumencie
   regulującym zasady świadczenia tych usług, co będzie się również wiązało ze zmianą niniejszego Regulaminu.
 8. Korzystanie z Serwisu Internetowego odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym 
  w Regulaminie.
 9. Użytkownik zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom 
  trzecim Hasła. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło znalazło się 
  w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym 
  fakcie Usługodawcę, z wykorzystaniem dostępnych środków łączności.
 10. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym (w szczególności 
  w publikowanych przez Użytkownika Postach) oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu, 
  Strony Serwisu lub Usług świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi 
  obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy. 
  W szczególności zakazany jest Nieautoryzowany Dostęp i Nadużycia.
 11. Zakazane jest tworzenie Konta / Profilu dla innej osoby bez jej pozwolenia.
 12. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek. Nie jest 
  dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu w celu prowadzenia przez Użytkownika 
  działalności komercyjnej lub takiej, a zwłaszcza takiej, która naruszałaby interes Usługodawcy.
 13. Użytkownik, który dokonał rejestracji, może zgłosić Usługodawcy żądanie usunięcia Konta Użytkownika. 
  W przypadku wysłania zgłoszenia żądania usunięcia Konta do Usługodawcy, Konto Użytkownika 
  zostanie usunięte w ciągu 7 (siedem) dni kalendarzowych.

 

Art. 6. 

Uczestnictwo w Serwisie jednymzdaniem.pl

 1. Serwis przeznaczony jest do korzystania przez Użytkowników.
 2. Dane Osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienione w trakcie 
  korzystania z Serwisu, są prawdziwe oraz Dane umieszczone w ramach Konta są zgodne z prawem, 
  w szczególności nie naruszają praw osób trzecich;
 3. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych przez Weblin Sp. z o.o., 
  przekazanych pierwotnie w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienionych 
  w trakcie korzystania z Serwisu, w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w Regulaminie 
  Serwisu, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu;
 4. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazany w ustawieniach Konta adres poczty 
  elektronicznej oraz na Pocztę informacji systemowych (newsletter Weblin Sp. z o.o.,), wiadomości 
  od Weblin Sp. z o.o., oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych 
  w działaniu Serwisu;
 5. Użytkownik Akceptuje i zobowiązuje się korzystać z Portalu zgodnie z Regulaminem oraz 
  przeznaczeniem Portalu, wynikającym z postanowień Regulaminu;
 6. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług, w przypadku 
  działania przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy lub innych Użytkowników, naruszenia przez 
  Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także, gdy zablokowanie dostępu do 
  Konta Użytkownika jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem 
  przez Użytkownika zabezpieczeń Strony Internetowej Serwisu lub inne działania hakerskie. Zablokowanie 
  dostępu do Konta Użytkownika z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania 
  kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Użytkownika. Usługodawca zawiadamia 
  Użytkownika o zamiarze zablokowania dostępu do Konta Użytkownika drogą elektroniczną na adres 
  podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.
 7. Użytkownik zamieszczając treści oraz udostępniając je (w szczególności poprzez Posty) dokonuje 
  dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Usługodawcy 
  i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością.
 8. Użytkownik oświadcza, że:
   a. umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, o których mowa w §5 powyżej, danych osobowych, 
  wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za 
  zgodą osób, których one dotyczą;
   b. wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści (Postów) przez innych Użytkowników oraz Usługodawcę.
 9. Użytkownik nie jest uprawniony do:
   a. zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §5 powyżej, danych osobowych osób 
  trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody;
   b. zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §5 powyżej treści o charakterze 
  reklamowym i/lub promocyjnym.
 10. Zabronione jest zamieszczanie przez Użytkowników w ramach korzystania z usług, o których mowa w 
  §5 powyżej, treści (w formie Postów lub jakiejkolwiek innej formie, np. graficznej - Awatar), które mogłyby w szczególności:
   a. zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
   b. naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw 
  pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek 
  ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
   c. posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby 
  słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);
   d. pozostawać w sprzeczności z interesem Usługodawcy;
   f. naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa,
   normy społeczne lub obyczajowe.
 11. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z Art. 8 Regulaminu, Usługodawca zastrzega sobie 
  prawo do modyfikowania lub usuwania treści (Postów) zamieszczanych przez Użytkowników 
  w ramach korzystania przez nich z usług, o których mowa w §5, w szczególności w odniesieniu 
  do treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów 
  stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów 
  prawa. Usługodawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.
 12. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Usługodawcę umieszczonych 
  przez niego treści, jedynie w zakresie świadczonych przez Usługodawcę usług w ramach prowadzonego 
  Serwisu Internetowego, w szczególności publikację treści na Stronie Internetowej Serwisu.
 13. W przypadku, jeżeli Usługodawca zostanie zobowiązany - zgodnie z obowiązującym prawem - 
  do zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania lub grzywny (kary) w związku z roszczeniami osób trzecich 
  lub naruszeniem przepisów obowiązującego prawa, na skutek zamieszczenia treści przez Użytkownika, 
  Użytkownik taki zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Usługodawcy równowartość tego odszkodowania, 
  grzywny lub kary. Użytkownik zobowiązany jest też niezwłocznie pokryć wszelkie straty lub zwrócić 
  udokumentowane koszty, jakie Usługodawca poniósł w związku z ujawnieniem uzasadnionych roszczeń 
  osób trzecich lub naruszeniem przepisów obowiązującego prawa, o których mowa powyżej.

 

Art. 7. 

Odpowiedzialność usługodawcy

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług 
  świadczonych drogą elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności 
  operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). 
  Usługodawca ponosi jednak odpowiedzialność jak za własne działanie lub zaniechanie za działania 
  lub zaniechania osób, z których pomocą wykonuje usługi świadczone drogą elektroniczną, jak 
  również osób, którym wykonanie tych usług powierza.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu 
  Internetowego, wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, w szczególności za utratę 
  przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) jego Hasła.
  Usługodawca odpowiada jednak, jeśli utrata przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez 
  osoby trzecie jego Hasła nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Usługodawcę lub przyczyn, za które 
  Usługodawca ponosi odpowiedzialność.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami
   Użytkowników, w szczególności za korzystanie przez nich z Serwisu Internetowego w sposób 
  niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
 4. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie 
  obowiązujące przepisy prawa.

 

Art. 8. 

Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

 1. W przypadku, gdy Użytkownik lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na 
  Stronie Internetowej Serwisu (a w szczególności opublikowany Post) narusza ich prawa, 
  dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, 
  know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, powinien powiadomić 
  Usługodawcę o potencjalnym naruszeniu.
 2. Usługodawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające 
  na celu usunięcie ze Strony Internetowej Serwisu treści będących przyczyną naruszenia – na 
  przykład poprzez zablokowanie konkretnego Postu.

 

Art. 9.

Przestrzeganie prawa i Regulaminu Jednymzdaniem.pl

 1. Serwis Jednymzdaniem.pl umożliwia prezentowanie różnych poglądów, tym samym polemikę 
  w każdym temacie. Administrator nie weryfikuje zamieszczanych treści pod kątem ich prawdziwości 
  i rzetelności, tym samym nie ingeruje w przebieg dyskusji.
 2. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać przepisów prawa obowiązujących w Polsce.
 3. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników treści (w tym w formie Postów pod Cytatami) 
  sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści  rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc.
 4. Osoby zamieszczające komentarze w Serwisie Jednymzdaniem.pl rozpowszechniają swoje wypowiedzi 
  (w szczególności w formie zamieszczanych pod Cytatami Postów) na własną odpowiedzialność. 
  Każdy wyrażający swoje opinie ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu 
  naruszenia praw tych osób.
 5. Użytkownik oświadcza, że wie, iż ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność prawną za wszelkie 
  treści umieszczone w Serwisie przez siebie (w szczególności zaś dotyczy to opublikowanych przez 
  Użytkownika Postów pod Cytatami w Serwisie).
 6. Użytkownikom notorycznie naruszającym Regulamin, Administrator Serwisu ma prawo blokować dostęp 
  do komentarzy (Postów) w serwisie  lub nawet całkowicie zablokować Konto / Profil takiego Użytkownika.

 

Art. 10. 

Umieszczanie wpisów (Postów) w Serwisie

 1. Użytkownik by zamieścić swoją opinię na dany temat musi odpowiedzieć na krótkie pytania dotyczące 
  jego stosunku do omawianego tematu.
 2. Komentarze w formie Postów powinny być zgodne z tematyką danej kategorii.
 3. Użytkownik nie powinien powielać jednego tematu (wątku) w kilku działach.
 4. Zabronione jest pisanie Postów niezwiązanych z tematem (tworzenie off-topiców).
 5. Każdy Post może zawierać maksymalnie 160 znaków
 6. Użytkownik powinien starać się przestrzegać zasad ortografii oraz interpunkcji w Postach.
 7. Użytkownik wyrażając swoją opinie na poszczególne tematy w formie publikowanych przez siebie w serwisie 
  Postów, wyraża zgodę na umieszczenie wypowiedzi lub jej fragmentów w innych publikacjach strony 
  www.jednymzdaniem.pl a także w innych serwisach społecznościowych (jak Facebook, Twitter, Wykop, etc.) – w celu autopromocji Serwisu i jego Usług. Zgoda ta stanowi nieodpłatną niewyłączną licencję udzieloną na 
  rzecz Usługodawcy obejmującą prawo do udzielania dalszych licencji (sublicencji). 

 

Art. 11. 

Dane osobowe, pliki „Cookies”

 1. W momencie akceptacji niniejszego Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych 
  Osobowych przez Weblin Sp. z o.o.,, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest "Weblin Sp. z o.o.”, która dokonuje przetwarzania danych osobowych 
  Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 
  1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 
  18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Dane osobowe przetwarzane będą przez Usługodawcę wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania 
  danych oraz wyłącznie w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę oraz innych 
  celach określonych w Regulaminie. A  po uzyskania osobno stosownych zgód, również w celach marketingowych.
 4. Dane osobowe przekazane przez Użytkownika w ramach Rejestracji Usługodawcy podawane są mu dobrowolnie, 
  z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie Rejestracji uniemożliwia 
  finalizację procesu Rejestracji (który kończy Chwila Zawarcia Umowy) i tym samym uniemożliwia założenie Konta / 
  Profilu Użytkownika.
 5. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych Danych Osobowych w każdym czasie, jak również prawo do 
  ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z Bazy Kont.
 6. Usługodawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności 
  w przypadku usunięcia Konta Użytkownika. Usługodawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli 
  Użytkownik naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do 
  wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 7. Weblin Sp. z o.o. uprawniona jest do udostępniania Danych oraz Danych Osobowych wyłącznie podmiotom 
  upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Weblin Sp. z o.o. nie udostępnia wbrew prawu 
  Danych oraz Danych Osobowych innym podmiotom w szczególności nieuprawionym Osobom.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym z Usługodawcą firmom i serwisom
   internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Użytkowników. Zestawienia 
  takie dotyczą oglądalności Stron Internetowych Serwisu, ankiet i innych narzędzi statystycznych i nie 
  zawierają danych osobowych Użytkowników.
 9. Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Użytkowników ze 
  Stron Internetowych Serwisu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia 
  końcowego Użytkownika.
 10. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Stron Internetowych Serwisu na urządzeniach 
  końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje 
  zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na 
  tych urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Użytkowników.
 11. Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies" w celu:
   a. zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Użytkowników;
   b. weryfikacji i rozwoju swojej oferty;
   c. zbierania danych statystycznych.
 12. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia 
  końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub 
  uniemożliwić korzystanie ze Stron Internetowych Serwisu.

 

 

Art. 12. 

Inne treści przekazywane w ramach Serwisu

 1. Administrator zastrzega możliwość umieszczania w Portalu lub korespondencji e-mailowej do Użytkowników (w tym drugim wypadku na podstawie osobno wyrażonej zgody) Materiałów 
  Reklamowych – zgodnie z niniejszym Regulaminem i Polityką Prywatności oraz analogicznymi dokumentami 
  znajdującymi 
  się na portalach Partnerów Marketingowych. 
 2. W razie przekierowania Użytkownika, po kliknięciu na Materiały Reklamowe, na strony Partnerów Marketingowych, 
  Użytkownika obowiązują odpowiednie regulacje (w tym regulamin i polityka prywatności), znajdujące się na 
  portalach tych Partnerów.
 3. W Portalu mogą znajdować się Materiały Agregowane. Administrator nie ma wpływu na ich treść, która pobierana 
  jest całkowicie automatycznie przez tzw. „roboty”.
 4. W granicach dopuszczalnych prawem, za treść reklam odpowiadają Partnerzy Marketingowi. 

 

Art. 13.

Prawa własności intelektualnej

 1. Usługodawca informuje i zastrzega, że Serwis zawiera teksty chronione prawem autorskim, znaki towarowe, 
  logo, grafikę oraz inne oryginalne materiały i pliki, a przyjęty w Serwisie układ i dobór kolorów, stanowią 
  przedmiot ochrony praw autorskich i pokrewnych (w zakresie udostępnianej platformy komunikacyjnej).
 2. Użytkownicy Serwisu są uprawnieni do wykorzystywania udostępnianych treści wyłącznie w zakresie 
  własnego osobistego użytku prywatnego. Inne formy korzystania z treści Portalu, poza wspomnianym 
  dozwolonym użytkiem osobistym, a w szczególności kopiowanie, reprodukowanie i modyfikowanie 
  danych, informacji, materiałów i plików umieszczonych w Serwisie bez wyraźnej zgody Usługodawcy lub 
  Użytkownika, który ma prawo do danej treści (np. Postu) jest zabronione.

 

Art. 14.

Tryb i sposób składania reklamacji

 1. Każdemu Użytkownikowi Portalu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych 
  z funkcjonowaniem Portalu.
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres maila Administratora (lub poprzez stosowny 
  formularz kontaktowy) lub listownie na adres pocztowy Administratora.
 3. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez 
  Użytkownika w reklamacji.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w powyższym 
  punkcie 3. (art. 14.) w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych, 
  lub napotka przeszkody z przyczyn od niego niezależnych (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.). 
 6. Administrator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od 
  Użytkownika dodatkowych wyjaśnień - czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo 
  przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

 

Art. 15.

Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

 1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Serwisu Internetowego i zastępuje poprzednio 
  obowiązujące regulaminy Serwisu Internetowego (wersje archiwalne dostępne są pod adresem
   http://jednymzdaniem.pl/regulamin-archiwum).
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na 
  nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Serwisu Internetowego (domyślny adres aktualnej 
  wersji: http://jednymzdaniem.pl/regulamin).
 3. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany 
  przez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie głównej Serwisu Internetowego wiadomości o zmianie 
  Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej 
  Serwisu Internetowego przez okres, co najmniej 14 (czternaście) kolejnych dni kalendarzowych, zaś 
  Użytkownicy posiadający Konto Użytkownika zostaną dodatkowo powiadomieni przez Usługodawcę 
  poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, 
  informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.
 4. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 14 
  (czternaście) dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy 
  Użytkownik posiadający Konto Użytkownika, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany 
  jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 (czternaście) dni od daty poinformowania 
  o zmianie Regulaminu (co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie Usług i zamknięciem 
  Konta / Profilu). W razie braku wyraźnego zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu uprzednim, po 
  upłynięciu wspomnianego terminu 14 dni, brak akceptacji nowej wersji Regulaminu przez Użytkownika 
  przy najbliższej próbie logowania, skutkuje zawieszeniem Konta/Profilu, co polega m. inn. na braku 
  możliwości publikowania przez Użytkownika nowych Postów lub edycji starych.
 5. Zalogowanie się do zwieszonego Konta / Profilu i akceptacja wyświetlonego Regulaminu w wersji po 
  zmianach skutkuje wznowieniem Usług na warunkach podanych w nowej wersji Regulaminu.
 6. Rozwiązanie umowy w trybie punktu 4. niniejszego art. 15 nie powoduje rozwiązania licencji, jaką 
  Użytkownik udzielił Administratorowi na opublikowane przez niego w Postach treści – chyba, że Użytkownik wyraźnie wycofa również licencję. Analogicznie nie niweczy tej licencji 
  zawieszenie Konta/Profilu.
 7. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego 
  Regulaminu jest prawo polskie.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem  19.04.2014 r.

 

REGULAMIN DO POBRANIA:

.DOC

.PDF